พันธกิจ(Mission)

           1. ทำหน้าที่เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถานศึกษา

          2. ส่งเสริม เร่งรัดการจัดการอาชีวศึกษาระดับภาค

          3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนการผลิตกำลังคนระดับภาค

          4. นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

          5. ส่งเสริม เร่งรัด และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (MIS) ระดับภาค

          6. ส่งเสริม เร่งรัด และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) ในระดับภาค