วิสัยทัศน์ (Vision)

          เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคใต้

ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ