การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

         วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ นายสมชาย วณารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง นางปรียา ตันวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มเคยขาว บ้านแหลมยางนา ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ. ชุมพร ปราชญ์ชาวบ้าน นายสมหมาย ณ พัทลุง
กลุ่มที่ 2 การแปรรูปส้มเคยขาว บ้านทอนอม ต.ช่องไม้แก้วอ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ปราชญ์ชาวบ้าน นางจินตนา ไพบูลย์