การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

         วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ และนางปรียา ตันวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองตู้ฟักไข่แบบประหยัด บ้านยางในลุ่ม ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ปราชญ์ชาวบ้าน นายคมศิลป์ แก้วมณี
กลุ่มที่ 2 พัฒนารังผึ้งที่มีคุณภาพ บ้านช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ปราชญ์ชาวบ้าน นายโชคดี ชนะพาล