การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

         วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ และนางปรียา ตันวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 การปลูกพลู บ้านหนองหนุน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ปราชญ์ชาวบ้าน นายแปลก ชัยสุตานนท์
กลุ่มที่ 2 การปลูกผักอินทรีย์ บ้านควนกุฏ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง ปราชญ์ชาวบ้าน นายสมศักดิ์ ทองใส