การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

         วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ นางปรียา ตันวิพัฒน์ และนางสาวดุษฏี น้อยใจบุญ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 ลูกชิ้นเห็ดนางฟ้า บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ต. โคกกลอย ต.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ปราชญ์ชาวบ้าน นายสมบัติ ยกเชื้อ
กลุ่มที่ 2 ผักเกษตรอินทรีย์ บ้านเหมาะ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา ปราชญ์ชาวบ้าน นายเอนก จีวะรัตน์