การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

         วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ พ.อ.สุนทรี ไตรภูมิ ที่ปรึกษาโครงการ นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ นางสาวดุษฏี น้อยใจบุญ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 พืชผัก เกษตรผสมผสาน บ้านเทพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ ปราชญ์ชาวบ้าน นายสมบุญ อุดมศรี
กลุ่มที่ 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มชุมชนบ้านทุ่งทับควาย หมู่ที่ 3 ต. ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ ปราชญ์ชาวบ้าน นายสมหวิง หนูศิริ