การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

         วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ พ.อ.สุนทรี ไตรภูมิ ที่ปรึกษาโครงการ นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้พร้อมด้วยคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 การปลูกผักในภาชนะ บ้านมะปรางเหนือ อำเภอควนวิเศษ จ.ตรัง ปราชญ์ชาวบ้าน คุณอุไร เพ่งพิศ
กลุ่มที่ 2 เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก อำเภอนาท่ามเหนือ นางจำเนียร กาญจนพรหม ปราชญ์ชาวบ้าน