การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

         วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ พร้อมด้วยคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผลิตเครื่องแกงและออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง บ้านกันใหญ่ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ปราชญ์ชาวบ้าน นางดรุณี ขุนเพ็ชร
กลุ่มที่ 2 กล้วยกรอบแก้ว บ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ปราชญ์ชาวบ้าน นางดวงใจ นิลกาญจน์