การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

         วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ พร้อมด้วยคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 ดินผสมพร้อมปลูก บ้านซอย 8 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ. สตูล ปราชญ์ชาวบ้าน นายมรรหาร จิตตธรรม
กลุ่มที่ 2 การเลี้ยงปลาดุก บ้านทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ปราชญ์ชาวบ้านนาย อาแมน สาแล๊ะ