การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ชมรมครูวิทยาศามตร์อาชีวศึกษาภาคใต้

         วันที่ 15 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครูวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาภาคใต้ ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา