โครงการการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เพื่อการศึกษา

         วันที่ 26 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดโครงการการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา โดยมีนายธีปกร เกิดกล้า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เป็นวิทยากร และมีการจัดบูธแสดงสินค้าของวิทยาลัยเอกชนเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา