การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

         วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ และนางปรียา ตันวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 ศิลปะการผูกพับผ้า บ้านเบญจา ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ปราชญ์ชาวบ้าน นางสาวดวงประธีป ขันทอง
กลุ่มที่ 2 การผลิตแปรรูปสมุนไพร บ้านใหญ่ ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานีปราชญ์ชาวบ้าน นางเรณู สาเรศ