การประชุมเพื่อนิเทศการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

         วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้และสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน จัดประชุมเพื่อนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน มี ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นวิทยากร ณ โรงแรม รามาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา