เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้

         วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2561ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาระดับภาคภาคใต้โดยมีนายสมประสงค์สิงห์สุวรรณผอ.สำนักพัฒนาสมรรถนะฯมาเป็นประธานในพธีการนำเสนอสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ (6 สถานศึกษา) โครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ (7สถานศึกษา) โครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา (14 สถานศึกษา) โครงงานสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมอาชีวศึกษา (8 สถานศึกษา) ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่