การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ ระดับพื้นฐาน

         วันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ ระดับพื้นฐาน มีวิทยากรจาก สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต