การประชุมปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

         วันที่ 13 -15กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา