โครงการอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

          ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ได้จัดอบรมและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาและสถานศึกษาพอเพียงการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่คณะครูและบุคลากรให้แก่วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช