การนิเทศการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๒และระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

         วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้จัดโครงการ การนิเทศการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๖๒ และระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา