กิจกรรมอบรมให้ความรู้สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

         ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการในการจัดอบรมเรื่องสถานศึกษาคุณธรรม ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ