การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2562

          ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมือง จ.ตรัง พิธีเปิด โดย ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรมมการการอาชีวศึกษา ผู้สนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Esso STARTUP THAILAND