โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะ

         วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะ สังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร ดำยศ และ ดร.เปรมฤดี ดำยศ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา