โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นระบบ

Office 365 for Education

         วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นระบบ “Office 365 for Education” ได้รับเกียรติจาก ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ และ นางสาวเรวดี รามสูตร จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นวิทยากร และนายธนสาร รุจิรา จากหน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้ช่วยวิทยากร ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา