การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการนิเทศอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล

         วันที่ 3 - 5 กันยายน 2562 หน่วยศึกษานิเทศก์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการนิเทศอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลโดยมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาทั้ง 5 ภาค เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรม ลีฟวัลเลย์ รีสอร์ท