การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

การจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชา

         วันที่ 24 - 27 กันยายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ : การจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชา ได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร ดำยศ และ ดร.เปรมฤดี ดำยศ เป็นวิทยากร ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา