โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลออนไลน์สำหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษาภาคใต้

         วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลออนไลน์สำหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษาภาคใต้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อิทธิพันธ์ สุวทันพรกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ และ นายธนสาร รุจิรา หน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา