โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบและสร้างสื่อ Interactive Learning สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

         วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบและสร้างสื่อ Interactive Learning สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา