การประชุมปฏิบัติการกลั่นกรองผลการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

         วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดการประชุมปฏิบัติการกลั่นกรองผลการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessent Report : SAR) ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้