การประเมินและคัดเลือก นักศึกษาวิชีพและสถานศึกษาวิชา

    เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาค ภาคใต้

         วันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการการประเมิน 1. ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 2. นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นางสาวการดา ศรีเปาระ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 5. นายศิริวัฒน์ รักสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 6. นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 7. นางปรียา ตันวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา รับการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา