นิเทศผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษา

         วันที่ 4 มีนาคม 2565 ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ และ นางปรียา ตันวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ จัดนิเทศผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาโดยมี นายสมโชค มีขวด ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย และคณะคุณครู ต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี