การประเมินและคัดเลือก นักศึกษาวิชีพ

    เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ภาคใต้

         วันที่ 21 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาและสถานศึกษาการวิชาชีพเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการการประเมิน 1. ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 2. นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายนฤดล นวลงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 5. นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 6. นายกมล ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 7. นางปรียา ตันวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลารับการประเมินนักศึกษาและสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา จ.ชุมพร