การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคใต้

         วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ และนางปรียา ตันวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคใต้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อโนทยา เรืองศรี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกทม. นางนันทนา บำรุงชาติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง นายอำนาจ เสมอวงศ์ และ นายวิษนุ ส่งศรี วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เป็นวิทยากรในการจัดประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ โฮเทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา