การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนิเทศ ให้คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อประสิทธิผลในการบริหารวิชาการและนำวิชาการของผู้บริหารอาชีวศึกษา ภาคใต้

         วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2566 ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมแลพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนิเทศ ให้คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิผลในการบริหารวิชาการและนำวิชาการของผู้บริหารอาชีวศึกษาภาคใต้ ได้รับเกียรติจาก ดร.รชฏ จันทร์น้อย มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.อโนทยา เรืองศรี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกทม. ดร.ธนสาร รุจิรา ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ นางบุษยมาศ นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง นางสุมนา กันแย้ม ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกทม.และ นายวิษนุ ส่งศรี วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา