นิเทศเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษาภาคใต้

         ดร.อภิชาติ เนินพรหม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ร่วมกับนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ร่วมจัดโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติกาเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษาภาคใต้ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียนได้ซึ่งเป้าหมายเป็นครูผู้สอนอาชีวศึกษาภาคใต้ จำนวน 77 คน