การประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาค

         วันที่ 18 เมษายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ การประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาค คณะกรรมการการประเมินประกอบด้วย 1. ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 2. นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3. นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายนายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 5. นางสาวการดา ศรีเปาระ ตัวแทนภาคเอกชน 6. นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 7. นางปรียา ตันวิพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ ดำเนินการประเมิน นักศึกษาการศึกษาวิชาชีพ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 และประชุมกลั่นกรองผลการประเมินและคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ภาคใต้ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี