ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ โทร.074-212302
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 

การใช้งานโปรแกรม ZoomIT     การใช้สื่อ Augmented Reality (AR) ผ่านแอพ Aurasma และ PowerPoint     การใช้งานเว็บ Plickers ในการประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรมการวัดและประเมิน     การเพิ่มลูกเล่นใน Sway ด้วย Padlet กระดานสนทนาออนไลน์    การสอนสร้างแบบทดสอบออนไลน์โดยโปรแกรม kahoot
โครงการ DLTV R SERVICE      ดาวน์โหลด
ข้อมูลพื้นฐานสอศ.     ดาวน์โหลด
นโยบายการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     ดาวน์โหลด
พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙      พระราชกรณียกิจ
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา     ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     ดาวน์โหลดได้ที่นี่
สื่อแนะนำการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดาวน์โหลด
คู่มื่อการดำเนินงานในสถานศึกษาตามหลัก12ประการ      ดาวน์โหลด
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดาวน์โหลด
คู่มื่อการดำเนินงานในสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ      ดาวน์โหลด
...........................................................................................................................................................................


นิเทศสาส์น(ดูทั้งหมด)...........................................................................................................................................................................


บทความ...........................................................................................................................................................................


ประมวลภาพกิจกรรม (ดูทั้งหมด)...........................................................................................................................................................................

ประกาศข้อมูลข่าวสาร...........................................................................................................................................................................

ข่าวสอบบรรจุ...........................................................................................................................................................................

ข่าวสารบ้านเมือง