ที่ตั้งและแผนที่

          ที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-212302 โทรสาร 074-212306