งานประกันคุณภาพ

       มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
คู่มือการดำเนินงานในสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ

       เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
       ภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยต้นสังกัด

ดร.ประชาคม จันทรชิต
ผอ.เริงจิตร์ มีลาภสม