งานประกันคุณภาพฯ

       มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558
คู่มือการดำเนินงานในสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ

       เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
       ภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยต้นสังกัด

ดร.ประชาคม จันทรชิต
ผอ.เริงจิตร์ มีลาภสม