จังหวัดกระบี่

          วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
www.kbtc.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
www.kcat.ac.th
          วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
https://www.kbptc.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
www.aicec.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
https://www.vk-ktic.com

จังหวัดชุมพร

          วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
www.cptc.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
www.cpcat.moe.go.th
          วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
www.pcfc.ac.th
          วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
www.cptech.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
http://www.langsuan.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
www.thasae.ac.th

จังหวัดตรัง

          วิทยาลัยเทคนิคตรัง
www.technictrang.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
www.kasettrang.ac.th
          วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
www.ptt.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพตรัง
www.tic.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
www.huaiyot.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
www.palian.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
www.kantang.ac.th

จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
https://tnk.ac.th
          วิทยาลัยเทคนิคสิชล
www.sichontc.ac.th
          วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
www.ts-tech.ac.th
          วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
www.nasic.ac.th
          วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
www.nvc.ac.th
          วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
www.artnst.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
https://www.nkatc.ac.th
          วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
www.nkpc.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
www.nicc.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
www.huasai.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
http://www.promic.ac.th/2018/

จังหวัดนราธิวาส

          วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
www.naraptc.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
www.skc.ac.th

จังหวัดปัตตานี

          วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
https://www.technictani.ac.th/
          วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี
www.kptc.ac.th
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
http://www.pnvc.ac.th
          วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง ปัตตานี
http://www.pfc.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
www.ptnicec.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
https://www.sbricec.ac.th

จังหวัดพังงา

          วิทยาลัยเทคนิคพังงา
www.pntc.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
www.kaset-phangnga.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
www.thaimuang.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
http://tapc.ac.th

จังหวัดพัทลุง

          วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
www.ptl.ac.th
          วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
www.ptc2.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
www.bangkaew.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
www.kasetpt.ac.th/
          วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
http://www.ptlpoly.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
www.knicec.ac.th