วิสัยทัศน์ (Vision)

          นิเทศ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพสร้างสรรค์

นวัตกรรมเทคโนโลยี การจัดการอาชีวศึกษา เชื่อมโยงนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ

และเสริมสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งศรัทธาของครูวิชาชีพ