พันธกิจ(Mission)

           1. นิเทศ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ สร้างสรรค์นวัตกรรม

              เทคโนโลยีการจัดการอาชีวศึกษา

          2. นิเทศ ติดตามการจัดการอาชีวศึกษาตามแนวนโยบายสู่การปฏิบัติสำหรับการจัดการอาชีวศึกษา

          3. สร้างเสริม ความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

          4. สร้างองค์กร แห่งศรัทธาสำหรับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา