จังหวัดภูเก็ต

          วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
www.ptc.ac.th
          วิทยาลัยเทคนิคถลาง
www.tlc.ac.th
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
www.phuketvc.ac.th
          วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
www.polyphuket.ac.th

จังหวัดยะลา

          วิทยาลัยเทคนิคยะลา
www.ytc.ac.th
          วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
www.yalapoly.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพเบตง
www.bicec.ac.th
          วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
www.yvc.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพรามัน
www.ramanvoc.moe.go.th

จังหวัดระนอง

          วิทยาลัยเทคนิคระนอง
www.rntc.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
www.kasetranong.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
www.kbc.ac.th

จังหวัดสงขลา

          วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
www.htc.ac.th
          วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
www.chanatc.ac.th
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
www.songkhlavc.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
www.scat.ac.th
          วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
www.tfc.ac.th
          วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
www.spc.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
www.lpt.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
www.nathawee.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโค๊ะ
www.pakho.ac.th
          วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร
www.stmc.ac.th

จังหวัดสตูล

          วิทยาลัยเทคนิคสตูล
www.sttc.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
www.satunatc.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพละงู
www.lc.ac.th

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
www.srtc.ac.th
          วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษย์
www.stc2.ac.th
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
www.svc.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
www.suratatc.ac.th
          วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
www.srpc.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพไชยา
www.chaiya.moe.go.th
          วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
www.wcc.ac.th