หน่วยงานใน สอศ.

          สำนักความร่วมมือ
boc2.vec.go.th
          สำนักอำนวยการ
boga.vec.go.th
          สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
bme.vec.go.th
          สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
bpp2.vec.go.th
          สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
bpcd.vec.go.th
          สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
bsq.vec.go.th
          สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ver.vec.go.th
          หน่วยตรวจสอบภายใน
iau.vec.go.th
          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
psdg.vec.go.th
          ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
pdo.vec.go.th
          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
techno.vec.go.th
          หน่วยศึกษานิเทศก์
nited.vec.go.th
          ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
dvec.vec.go.th
          ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน
vecp.vec.go.th