ประมวลภาพกิจกรรม

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.ชุมพร พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 30 เมษายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.ระนอง

>>> คลิก <<<

การอบรมปฏิบัติการการจัดระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม pfsense Free BSD รุ่นที่2

การอบรมปฏิบัติการการจัดระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม pfsense Free BSD รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

>>> คลิก <<<

การอบรมปฏิบัติการการจัดระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม pfsense Free BSD รุ่นที่1

การอบรมปฏิบัติการการจัดระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม pfsense Free BSD รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

>>> คลิก <<<

การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมไทย

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ภูรพี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

>>> คลิก <<<

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะอนุกรรมการระดับภาค ภาคใต้ ประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ และประเมินนักเรียน นักศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


โครงการอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย


โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยม:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัด สุราษฎร์ธานี

>>> คลิก <<<

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง ระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การอบรม Active Learning

การอบรมเชิงปฏิบัติการและ นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ สำหรับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

>>> คลิก <<<

สถานศึกษาคุณธรรม

การอบรมสถานศึกษาคุณธรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนซี่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


>>> คลิก <<<

การอบรม Active Learning

การอบรมเชิงปฏิบัติการและ นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ สำหรับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การอบรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

การอบรมการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ณ ชัยเดช จ.สุราษฎร์ธานี และศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา

>>> คลิก <<<