ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมไทย

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ภูรพี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

>>> คลิก <<<

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะอนุกรรมการระดับภาค ภาคใต้ ประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ และประเมินนักเรียน นักศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


โครงการอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จ.สงขลา


>>> คลิก <<<

โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย


โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยม:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัด สุราษฎร์ธานี

>>> คลิก <<<

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง ระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การอบรม Active Learning


การอบรมเชิงปฏิบัติการและ นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ Active Learning ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

>>> คลิก <<<

สถานศึกษาคุณธรรม

การอบรมสถานศึกษาคุณธรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนซี่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


>>> คลิก <<<

การอบรม Active Learning

การอบรมเชิงปฏิบัติการและ นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ Active Learning ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การอบรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

การอบรมการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ณ ชัยเดช จ.สุราษฎร์ธานี และศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา

>>> คลิก <<<

การประชุมครูวิทยาศาสตร์ 60

การประชุมส่งเสริมและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคใต้ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

แนวทางบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม

การจัดทำแนวทางบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการจัดการเรียน การสอน วันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวน์เวอร์ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน

การจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา วันที่ 25-27 กันยายน 2559 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวน์เวอร์ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 26

การประกวดโครงงานวิทฯสมามคมวิทยาศสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 26 ระดับภาคใต้ ประจำปี 59 ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 59 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

>>> คลิก <<<

โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้(PjBL)

โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน(PjBL) ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม วีแอล หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

>>> คลิก <<<