ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมครูที่ปรึกษาโครงงานวิทย์ฯ

การประชุมครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวน์เวอร์ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการการจัดอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการการจัดอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการการจัดอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค. 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการการจัดอบรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ค. 2559 ณ วช.นครศรีธรรมราช


>>> คลิก <<<

การประชุมการเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ เดอะ ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท จ.สงขลา


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ วันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมการบริหารงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี


>>> คลิก <<<

สถานศึกษาคุณธรรม

การขับเคลื่อนงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาคุณธรรม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม ณ ชัยเดช


>>> คลิก <<<

การประชุมจัดทำร่างคำสั่ง

การประชุมจัดทำร่างคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา วันที่ 18 มกราคม 59 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่

>>> คลิก <<<

การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558 ณ เดอะ ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

>>> คลิก <<<

การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ วท.เทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร จังหวัดสงขลา

>>> คลิก <<<

การอบรมโครงการ (PJBL)สถานศึกษา

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐาน(PjBL) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่

>>> คลิก <<<

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทฯสมามคมวิทยาศสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคใต้ ประจำปี 58 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558


>>> คลิก <<<