ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมผู้ตัดสินโครงงานวิทฯ

การประชุมผู้ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา


>>> คลิก <<<

การประชุมผู้นิเทศการประกันฯ

การประชุมเครือข่ายผู้นิเทศการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา จังหวัดสงขลา


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (PJBL)

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่


>>> คลิก <<<

การจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา


>>> คลิก <<<

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่


>>> คลิก <<<

อบรม Office 365 For Education รุ่นที่ 2

อบรม Office 365 for Educstion รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2558 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่


>>> คลิก <<<

อบรม Office 365 For Education รุ่นที่ 1

อบรม Office 365 for Educstion รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่


>>> คลิก <<<

เตรียมความพร้อมเพื่อการประเมิน

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. 58 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.58 ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน


>>> คลิก <<<

การจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

การจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 13 ก.พ. 58 ณ โรงแรมชัยเดช จ.สุราษฎร์ธานี


>>> คลิก <<<

อบรมกับ Microsoft

การอบรมการประยุกต์ใช้ MS office 2013 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2557 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่


>>> คลิก <<<

โครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์และการจัดแสดงผลงานครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฏาคม ณ วท.สุราษฎร์ธานี


>>> คลิก <<<

ฑูตอาชีวศึกษาทวิภาคี

การประชุมสัมมนา ฑูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่


>>> คลิก <<<

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

ประชุมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฏาคม 2557 ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่


>>> คลิก <<<

การประชุมผู้นิเทศการประกันฯ

การประชุมเครือข่ายผู้นิเทศการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา จังหวัดสงขลา


>>> คลิก <<<