ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค

        ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

ที่อยู่ : ถนนหัสดิเสวี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 0-5322-2278 โทรสาร : 0-5322-4677

Email Address : nsdv@nsdv.go.th

www.nsdv.go.th

        ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

ที่อยู่ : ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 0-3641-3928 โทรสาร : 0-3642-2542

www.ced.go.th

        ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ : ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 0-4425-6151 โทรสาร : 0-4425-6151

www.necvep.go.th