โครงการ ศสพ.ภาคใต้

       โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรม ท้องถิ่น

โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทยฯ

       ตารางประชุมปฏิบัติการ

ตารางประชุมปฏิบัติการ

       สรุปแสดงความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม

สรุปแสดงความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม

       รายการนิเทศ

รายการนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทยฯ

       กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

       สรุปผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ