ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมเพื่อทบทวนคู่มือประวัติศาสตร์และจัดทำแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผอ.ศสพ.ภาคใต้เข้าร่วมประชุม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้​เพื่อทบทวนคู่มือประวัติศาสตร์และจัดทำแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ​ ห้องประชุม​ 3 ​อาคารราชพฤกษ์​ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางกรอาชีวศึกษา

>>> คลิก <<<

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน​(PA)​สำหรับครูอาชีวศึกษา


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผอ.ศสพ.ภาคใต้บรรยายในหัวข้อในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ​(PA)​ และแนวทาง​การขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครูอาชีวศึกษา ให้กับคณะครูและผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ณ ​วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

>>> คลิก <<<

ประชุมวิชาการ สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง


วันที่ 13 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดการประชุมวิชาการ สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฏร์ธานี

>>> คลิก <<<

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคใต้ 2565 (ออนไลน์)


วันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ศสพ.ภาคใต้ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

>>> คลิก <<<

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคใต้

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคใต้ ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ โฮเทล จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

นิเทศเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ นิเทศเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ ภาคใต้ ระยะที่ 2 (ติดตามผลการอบรม) ณ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

>>> คลิก <<<

นิเทศเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ นิเทศเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ ภาคใต้ ระยะที่ 2 (ติดตามผลการอบรม) ณ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

>>> คลิก <<<

นิเทศเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ นิเทศเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ ภาคใต้ ระยะที่ 2 (ติดตามผลการอบรม) ณ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

>>> คลิก <<<

นิเทศเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ นิเทศเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ ภาคใต้ ระยะที่ 2 (ติดตามผลการอบรม) ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

>>> คลิก <<<

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 64

วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะอนุกรรมการระดับภาค ภาคใต้ ประเมินนักเรียน นักศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร รับการประเมินนักเรียน นักศึกษาวิชาชีพ

>>> คลิก <<<

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 64

วันที่ 21 มีนาคม 2565 คณะอนุกรรมการระดับภาค ภาคใต้ ประเมินนักเรียน นักศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา รับการประเมินนักเรียน นักศึกษาวิชาชีพ

>>> คลิก <<<

นิเทศผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดนิเทศผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

>>> คลิก <<<