ประมวลภาพกิจกรรม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วันที่ 27- 29 สิงหาคม 2561 จัดงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

สมัชชา เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 จัดงานสมัชชา เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จ.ชุมพร


>>> คลิก <<<

โครงการคุณธรรมสถานศึกษา


วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้จัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จังหวัดพัทลุง

>>> คลิก <<<

การประชุมเพื่อนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้และสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ณ โรงแรม รามาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

>>> คลิก <<<

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์


การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย


วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ศสพ.ภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

>>> คลิก <<<

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดการอบรมโครงการการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาและมีการนำเสนอผลงานของแต่ละวิทยาลัย ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

ประชุมคณะกรรมการโครงงานวิทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครูิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาภาคใต้ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา>>> คลิก <<<

สถานศึกษาคุณธรรม สถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 31 เมษายน ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรม สถานศึกษาพอเพียง ณ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.สตูล พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.สงขลา พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.ตรัง พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.กระบี่ พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.พังงา พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.พัทลุง พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

>>> คลิก <<<